Επιτροπή Πιστώσεων

13.-(1) Διά την αποδοτικήν λειτουργίαν του Οργανισμού συνιστάται τριμελής επιτροπή, καλουμένη “Επιτροπή Πιστώσεων”, αποτελουμένη εκ του Γενικού Διευθυντού ή ενός Διευθυντού ως Προέδρου και ετέρων δύο Μελών απάντων οριζομένων υπό του Συμβουλίου, ευθύνη και έργον της οποίας είναι η εξέτασις αιτήσεων διά παροχήν δανείων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου και των δυνάμει αυτού γενομένων κανονισμών η Επιτροπή Πιστώσεων ενεργεί συμφώνως προς τας από καιρού εις καιρόν εκδιδομένας οδηγίας του Συμβουλίου. Τοιαύται οδηγίαι καθορίζουν μεταξύ άλλων τας περιπτώσεις κατά τας οποίας η απόφασις θα λαμβάνεται υπό της Επιτροπής Πιστώσεων και εκείνας κατά τας οποίας η Επιτροπή Πιστώσεων θα παραπέμπη ομού μετά των απόψεων και εισηγήσεων αυτής εις το Συμβούλιον προς λήψιν αποφάσεως.