Κεφάλαιον του Οργανισμού

14.-(1) Το αρχικόν κεφάλαιον του Οργανισμού θα είναι πεντακόσιαι χιλιάδες λίραι καταβληθησόμεναι υπό της Δημοκρατίας προς τον Οργανισμόν άμα τη συστάσει τούτου δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Το τοιούτο κεφάλαιον δύναται να αυξηθή κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.