Οικονομικόν έτος του Οργανισμού

15. Το οικονομικόν έτος του Οργανισμού άρχεται την πρώτην ημέραν του Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην ημέραν του Δεκεμβρίου εκάστου έτους.