Ισολογισμοί κλπ.

16.-(1)Εντός τριών μηνών από της λήξεως εκάστου οικονομικού έτους δέον όπως καταρτίζηται και υποβάλληται υπό του Διοικητικού Οργάνου προς τον Υπουργόν ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Κερδών και Ζημιών του Οργανισμού.

(2)Ο Γενικός Διευθυντής δέον όπως καταρτίζη καθ’ εκάστην τριμηνίαν κατάστασιν του ενεργητικού και παθητικού του Οργανισμού η οποία θα υποβάλληται προς το Διοικητικό Όργανο.