Αποθεματικόν

17.-(1) Ο Οργανισμός θα έχη αποθεματικόν (εν τοις εφεξής αναφερόμενον ως “το Γενικόν Αποθεματικόν”) το οποίον θα δημιουργηθή ως προβλέπεται εν τω εδαφίω (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Πεντήκοντα τοις εκατόν των καθαρών κερδών εκάστου οικονομικού έτους θα καταβάλλωνται εις το Γενικόν Αποθεματικόν μέχρις ότου τούτο είναι ίσον προς πεντήκοντα τοις εκατόν του ειρημένου αρχικού κεφαλαίου των πεντακοσίων χιλιάδων λιρών.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) το καθαρόν κέρδος εκάστου οικονομικού έτους θα κατατίθεται εις αποθεματικόν λογαριασμόν και θα χρησιμοποιήται συμφώνως προς τας οδηγίας του Υπουργού.