Διορισμός με Κύπριου ή πολίτη κράτους μέλους

11Α. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει ως λειτουργό και υπάλληλο του Οργανισμού σε μόνιμη βάση, πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος και πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και προσόντα που προβλέπονται για μόνιμο διορισμό.