Λειτουργοί και υπάλληλοι

11.-(1) Το Διοικητικό Όργανο δύναται να διορίζη ή προσλαμβάνη τοιούτους λειτουργούς και υπαλλήλους του Οργανισμού οίοι είναι αναγκαίοι διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Ο διορισμός ή η πρόσληψις Διευθυντού ή οιουδήποτε λειτουργού ή υπαλλήλου του Οργανισμού θα διενεργήται υπό τοιούτους όρους ως ήθελον καθορισθή διά κανονισμών γενομένων υπό του Διοικητικού Οργάνου.