Γενικός Διευθυντής

10-(1) Το Διοικητικό Όργανο τη εγκρίσει του Υπουργού, διορίζει Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής είναι ο πρώτος εκτελεστικός λειτουργός του Οργανισμού και φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση της πολιτικής του.

(3) Το Διοικητικό Όργανο δύναται να διορίζει ένα ή περισσότερους κάτοχους καίριων θέσεων, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Γενικό Διευθυντή.