Γενικός Διευθυντής και Διευθυνταί

10.-(1) Το Συμβούλιον, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, διορίζει Γενικόν Διευθυντήν του Οργανισμού.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής είναι ο πρώτος εκτελεστικός λειτουργός του Οργανισμού και φέρει την ευθύνην της υλοποιήσεως της πολιτικής τούτου.

(3) Το Συμβούλιον διορίζει ένα ή περισσοτέρους Διευθυντάς υποκειμένους διοικητικώς εις τον Γενικόν Διευθυντήν.