Αρμοδιότητες του Συμβουλίου

9.-(1) Το Διοικητικό Όργανο έχει τον έλεγχον των εργασιών του Οργανισμού και κατευθύνει την γενικήν πολιτικήν τούτου.

(2) Το Διοικητικό Όργανο δύναται να εκχωρήση εις οιονδήποτε μέλος αυτού οιασδήποτε εξουσίας αυτού δυνάμει και συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) το Διοικητικό Όργανο μπορεί να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε λειτουργό ή υπάλληλο του Οργανισμού να παρουσιάζεται σε οποιοδήποτε Κτηματολογικό Γραφείο και εκ μέρους του και για λογαριασμό του να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια.