Αρμοδιότητες του Συμβουλίου

9.-(1) Το Συμβούλιον έχει τον έλεγχον των εργασιών του Οργανισμού και κατευθύνει την γενικήν πολιτικήν τούτου.

(2) Το Συμβούλιον δύναται να εκχωρήση εις οιονδήποτε μέλος αυτού ή εις τον Γενικόν Διευθυντήν οιασδήποτε εξουσίας αυτού δυνάμει και συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) το Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε λειτουργό ή υπάλληλο του Οργανισμού να παρουσιάζεται σε οποιοδήποτε Κτηματολογικό Γραφείο και εκ μέρους του και για λογαριασμό του να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια.