Ερμηνεία

2.Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου:

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει τον Γενικόν Διευθυντήν τον διοριζόμενον δυνάμει του άρθρου 10·

“Διοικητικό Όργανο” σημαίνει το διοριζόμενο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 όργανο, το οποίο καθορίζει τη στρατηγική, τους στόχους και τη γενική κατεύθυνση του Οργανισμού˙

“εκτελεστικά μέλη” σημαίνει τα διοριζόμενα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 μέλη του Διοικητικού Οργάνου, τα οποία κατέχουν διευθυντική θέση  στον Οργανισμό∙

“κάτοχος καίριας θέσης” σημαίνει μέλος του προσωπικού του Οργανισμού, ο οποίος λόγω της θέσης του έχει τη δυνατότητα άσκησης σημαντικής επιρροής στη διοίκηση  του Οργανισμού, αλλά δεν είναι μέλος του διοικητικού οργάνου και περιλαμβάνει τους επικεφαλής των σημαντικών επιχειρηματικών τομέων, των δραστηριοτήτων στήριξης και εσωτερικού ελέγχου∙

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

“μη εκτελεστικά μέλη” σημαίνει τα διοριζόμενα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 μέλη του Διοικητικού Οργάνου, τα οποία δεν είναι εκτελεστικά μέλη∙

“Μονάδα” σημαίνει τη Μονάδα Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, η οποία συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης Νόμου∙

“Οργανισμός” σημαίνει τον Οργανισμόν Χρηματοδοτήσεως Στέγης τον συνιστώμενον δυνάμει του άρθρου 3·

“Πρόσωπον μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος” σημαίνει παν πρόσωπον καθοριζόμενον ως τοιούτο διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Οικονομικών.