Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμοι του 1980 έως 2000 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμοι του 1980 έως (Αρ. 2) του 2000.