Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου:

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει τον Γενικόν Διευθυντήν τον διοριζόμενον δυνάμει του άρθρου 10·

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

“Οργανισμός” σημαίνει τον Οργανισμόν Χρηματοδοτήσεως Στέγης τον συνιστώμενον δυνάμει του άρθρου 3·

“Πρόσωπον μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος” σημαίνει παν πρόσωπον καθοριζόμενον ως τοιούτο διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας·

“Συμβούλιον” σημαίνει το Διοικητικόν Συμβούλιον το διοριζόμενον δυνάμει του άρθρου 6·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Οικονομικών.