Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου:

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει τον Γενικόν Διευθυντήν τον διοριζόμενον δυνάμει του άρθρου 10

“Οργανισμός” σημαίνει τον Οργανισμόν Χρηματοδοτήσεως Στέγης τον συνιστώμενον δυνάμει του άρθρου 3

“Πρόσωπον μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος” σημαίνει παν πρόσωπον καθοριζόμενον ως τοιούτο διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας

“Συμβούλιον” σημαίνει το Διοικητικόν Συμβούλιον το διοριζόμενον δυνάμει του άρθρου 6

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Οικονομικών.