Προσωρινοί διορισμοί

7.-(1) Εν περιπτώσει ανικανότητος λόγω ασθενείας ή οιουδήποτε ετέρου προσωρινού κωλύματος ή προσωρινής απουσίας του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος, εφ’ όσον χρόνον συνεχίζεται η τοιαύτη ανικανότης ή απουσία, θα ενεργή ως Πρόεδρος και θα ασκή και εκπληροί απάσας τας αρμοδιότητας του Προέδρου.

(2) Εν περιπτώσει ανικανότητος λόγω ασθενείας ή οιασδήποτε ετέρας προσωρινής απουσίας του Αντιπροέδρου ή οιουδήποτε ετέρου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικόν Συμβούλιον, δύναται να διορίση έτερον πρόσωπον διά να ενεργή ως Αντιπρόεδρος ή ως μέλος εφ’ όσον χρόνον συνεχίζεται η εν λόγω ανικανότης ή απουσία  και το πρόσωπον τούτο, εφ’ όσον χρόνον ισχύει ο διορισμός του, θα ασκή και εκπληροί απάσας τας αρμοδιότητας του Αντιπροέδρου ή του εν λόγω μέλους.