Λειτουργίαι του Οργανισμού..

12.-(1) Προς επίτευξιν των σκοπών του Οργανισμού το Συμβούλιον δύναται:

(α) Να δανείζη επί υποθήκη και να προάγη σχέδια αποταμιεύσεως.

Νοείται ότι σε περιπτώσεις που κατά την ημερομηνία εγκρίσεως του δανείου δεν υφίσταται τίτλος ιδιοκτησίας αναφορικά με την ακίνητη ιδιοκτησία η οποία θα υποθηκευθεί, το Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει το δάνειο επί τραπεζική εγγυήσει ή επί εγγυήσει συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος νοουμένου ότι αυτό έχει δικαίωμα παροχής εγγυητικής για συμμετοχή σε προσφορές του δημοσίου ή με τη δέσμευση ανάλογης κατάθεσης στον Οργανισμό ή με την εκχώρηση στον Οργανισμό των δικαιωμάτων επί των συμβάσεων μίσθωσης κυβερνητικών οικοπέδων σε δικαιούχες οικογένειες:

Νοείται περαιτέρω ότι όταν εκδοθεί ο σχετικός τίτλος, το Συμβούλιο θα υποθηκεύσει, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), την οικεία ακίνητη ιδιοκτησία και η τραπεζική εγγύηση θα ακυρώνεται.

(β) να χορηγή δάνεια επί εγγυήσει καταθέσεων.

(β1) να δανείζει επί υποθήκη τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης.

(γ) να ενεργή ως εμπιστευματοδόχος της Κυβερνήσεως διεθνών ή τοπικών οργανισμών, ιδρυμάτων ή νομικών προσώπων.

(δ) να δανείζει με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ή και της κυβέρνησης για οποιοδήποτε σκοπό ήθελε καθορίσει ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών ή και η κυβέρνηση.

(ε) να χορηγεί δάνεια για αγορά οικιστικού οικοπέδου·

(στ) να χορηγεί δάνεια για εξοπλισμό κατοικίας και για συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας επί υποθήκη ή επί εγγυήσει καταθέσεων·

(ζ) να χορηγεί δάνεια για μερική ή ολική κάλυψη διδάκτρων ή άλλων εξόδων που συνδέονται άμεσα με ακαδημαϊκές σπουδές επί υποθήκη ή επί εγγυήσει καταθέσεων·

(η) να χορηγεί δάνεια για μερική ή ολική κάλυψη ιατρικών δαπανών επί υποθήκη ή επί εγγυήσει καταθέσεων·

(θ) να χορηγεί όρια υπερανάληψης σε τρεχούμενους λογαριασμούς επί υποθήκη ή επί εγγυήσει καταθέσεων·

(ι) να εκδίδει εγγυητικές επιστολές επί εγγυήσει καταθέσεων·

(ια) να εκδίδει χρεωστικές ή και πιστωτικές κάρτες και να παρέχει εν γένει υπηρεσίες πληρωμών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου.

(2) Κατά την εξέτασιν αιτήσεων δανειοδοτήσεως διά στεγαστικούς και άλλους σκοπούς ο Οργανισμός θα παρέχη προτεραιότητα εις πρόσωπα μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος λαμβανομένων υπ’ όψιν οιωνδήποτε υποχρεώσεων δυνάμει σχεδίων αποταμιεύσεως.

(3)(α) Δάνεια χορηγούμενα υπό του Οργανισμού επί υποθήκη δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 80 επί τοις εκατόν της αξίας της υποθηκευομένης ακινήτου ιδιοκτησίας:

Νοείται ότι κατά τον υπολογισμόν του ποσοστού των 80 επί τοις εκατόν, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και το ποσόν οιασδήποτε υφισταμένης υποθήκης.

(β) Δάνεια χορηγούμενα επί εγγυήσει καταθέσεων δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 90 επί τοις εκατόν των καταθέσεων κατά τον χρόνον της χορηγήσεως του δανείου.

(γ) Πράξεις δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) ενεργούνται επί τη βάσει διευθετήσεων γενομένων μεταξύ του Οργανισμού και της Κυβερνήσεως, των ενδιαφερομένων οργανισμών, ιδρυμάτων ή νομικών προσώπων.

(4) Το Συμβούλιον, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να εκδίδη Κανονισμούς καθορίζοντας του όρους δυνάμει των οποίων θα χορηγούνται τα ως προείρηται δάνεια, ιδία δε το επιτόκιον, τον χρόνον και τρόπον αποπληρωμής των ή οιονδήποτε συναφές προς τούτο ζήτημα.