Λογιστικός έλεγχος

18. Οι λογαριασμοί του Οργανισμού θα ελέγχωνται υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας όστις θα υποβάλλη την έκθεσιν αυτού προς το Συμβούλιον, αντίγραφον δε αυτής θα υποβάλληται προς τον Υπουργόν και την Βουλήν των Αντιπροσώπων.