Συνεδριάσεις του Συμβουλίου

8.-(1) Ο Πρόεδρος ή εν απουσία αυτού, ο Αντιπρόεδρος καλεί συνεδριάσεις των μελών του Συμβουλίου τόσον συχνάκις ως ήθελεν είναι αναγκαίον, οφείλει δε να καλή συνεδρίασιν εάν παρακληθή προς τούτο κατόπιν εγγράφου ειδοποιήσεως υπογραφομένης υπό δύο τουλάχιστον μελών, εντός τριών ημερών από της παραλαβής της ειδοποιήσεως, η δε συνεδρίασις θα πραγματοποιήται εντός δέκα ημερών από της παραλαβής της ειδοποιήσεως.

(2) Εάν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, αναλόγως της περιπτώσεως, παραλείψη να καλέση συνεδρίασιν ως εν τω προηγουμένω εδαφίω αναφέρεται, δύο οιαδήποτε μέλη δύνανται να καλέσουν τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον και τα μέλη εις συνεδρίασιν δι’ εγγράφου ειδοποιήσεως υπογεγραμμένης υπ’ αυτών.

(3) Η απαιτουμένη απαρτία διά την διεκπεραίωσιν οιασδήποτε εργασίας είναι τρία παρόντα μέλη επιπροσθέτως του προεδρεύοντος της συνεδριάσεως.

(4) Ο Πρόεδρος ή, εν απουσία αυτού, ο Αντιπρόεδρος θα προεδρεύη των εν λόγω συνεδριάσεων. Εν απουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη δύνανται να επιλέξουν ένα εξ αυτών διά να προεδρεύση της συνεδριάσεως.

(5) Άπαντα τα θέματα ή ζητήματα τα προκύπτοντα εις τινα συνεδρίασιν αποφασίζονται κατά πλειοψηφίαν. Εν περιπτώσει ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδριάσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(6) Το Συμβούλιον δύναται να εκδώση εσωτερικούς κανονισμούς ρυθμίζοντας την εσωτερικήν αυτού διαδικασίαν αναφορικώς προς την συγκρότησιν συνεδριάσεων, την δοθησομένην ειδοποίησιν περί των εν λόγω συνεδριάσεων, την κατ’ αυτάς διαδικασίαν, την τήρησιν πρακτικών, καθώς και το άνοιγμα, την τήρησιν, το κλείσιμον και τον λογιστικόν έλεγχον των λογαριασμών.