Συνεδριάσεις του Συμβουλίου

8.-(1) Ο Πρόεδρος ή εν απουσία αυτού, ο Αντιπρόεδρος καλεί συνεδριάσεις των μελών του Συμβουλίου τόσον συχνάκις ως ήθελεν είναι αναγκαίον, οφείλει δε να καλή συνεδρίασιν εάν παρακληθή προς τούτο κατόπιν εγγράφου ειδοποιήσεως υπογραφομένης υπό δύο τουλάχιστον μελών, εντός τριών ημερών από της παραλαβής της ειδοποιήσεως, η δε συνεδρίασις θα πραγματοποιήται εντός δέκα ημερών από της παραλαβής της ειδοποιήσεως.

(2) Εάν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, αναλόγως της περιπτώσεως, παραλείψη να καλέση συνεδρίασιν ως εν τω προηγουμένω εδαφίω αναφέρεται, δύο οιαδήποτε μέλη δύνανται να καλέσουν τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον και τα μέλη εις συνεδρίασιν δι’ εγγράφου ειδοποιήσεως υπογεγραμμένης υπ’ αυτών.

(3) Η απαιτουμένη απαρτία διά την διεκπεραίωσιν οιασδήποτε εργασίας είναι τέσσερα παρόντα μέλη επιπροσθέτως του προεδρεύοντος της συνεδριάσεως.

(4) Ο Πρόεδρος ή, εν απουσία αυτού, ο Αντιπρόεδρος θα προεδρεύη των εν λόγω συνεδριάσεων. Εν απουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη δύνανται να επιλέξουν ένα εξ αυτών διά να προεδρεύση της συνεδριάσεως.

(5) Άπαντα τα θέματα ή ζητήματα τα προκύπτοντα εις τινα συνεδρίασιν αποφασίζονται κατά πλειοψηφίαν. Εν περιπτώσει ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδριάσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(6) Το Συμβούλιο δύναται να συστήνει ειδικές επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και μέλη του Συμβουλίου, και να εκχωρεί στις επιτροπές αυτές  αρμοδιότητες ή εξουσίες τις οποίες κρίνει αναγκαίες ή πρόσφορες για σκοπούς αποδοτικότερης λειτουργίας του Συμβουλίου ή για σκοπούς συμμόρφωσης προς οποιαδήποτε σχετική νομοθεσία ή οποιαδήποτε σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

(7) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Συμβουλίου δύνανται να συμμετέχουν σε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής η οποία συστήνεται δυνάμει του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου, διά της χρήσης τηλεφωνικών ή τηλεοπτικών μέσων ή διά άλλων επικοινωνιακών συστημάτων, νοουμένου ότι παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στη συνεδρίαση αυτή να επικοινωνεί με όλους τους άλλους συμμετέχοντες σε κάθε ουσιώδη χρόνο:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε ούτως διεξαγομένη συνεδρίαση θεωρείται ως νόμιμη συνεδρίαση του Συμβουλίου και κάθε μέλος του Συμβουλίου που συμμετέχει σε συνεδρίαση κατά τον τρόπο αυτό θεωρείται ως παρών αυτοπροσώπως και δικαιούται να ψηφίζει και να λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό απαρτίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην πιο πάνω περίπτωση η συνεδρία του Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί εκεί που βρίσκεται το πρόσωπο που τηρεί τα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίας:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε ούτως διεξαγομένη συνεδρίαση θεωρείται ως νόμιμη συνεδρίαση του Συμβουλίου, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία και τουλάχιστον το 50% συν ένα εκ των μελών που συμμετέχουν στη συνεδρία έχουν φυσική παρουσία σε αυτήν.

(8) Το Συμβούλιον δύναται να εκδώση εσωτερικούς κανονισμούς ρυθμίζοντας την εσωτερικήν αυτού διαδικασίαν αναφορικώς προς την συγκρότησιν συνεδριάσεων, την δοθησομένην ειδοποίησιν περί των εν λόγω συνεδριάσεων, την κατ’ αυτάς διαδικασίαν, την τήρησιν πρακτικών, καθώς και το άνοιγμα, την τήρησιν, το κλείσιμον και τον λογιστικόν έλεγχον των λογαριασμών.