Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Σχολικών Εφορειών Νόμοι του 1997 έως 2001 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σχολικών Εφορειών Νόμοι του 1997 έως 2001.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ή πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“δήμος” σημαίνει δήμο που συστήνεται  δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Δήμων Νόμου·

“κοινότητα” σημαίνει κάθε κοινοτική αρχή που δεν είναι δήμος·

“νεοσύστατη σχολική εφορεία” σημαίνει σχολική εφορεία, αναφορικά με δήμο, όπως καθορίζεται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου, η οποία συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4 και η οποία λειτουργεί ως διάδοχη οντότητα της υπό συνένωση σχολικής εφορείας·

“προσωπικό των σχολικών εφορειών” που θα καλείται στο εξής “προσωπικό”, σημαίνει καθαρίστριες, φροντιστές, αχθοφόρους/κλητήρες, εργάτες, τεχνίτες, επιστάτες και άλλους που εργοδοτούνται από τις σχολικές εφορείες για την εκτέλεση χειρωνακτικής κυρίως εργασίας και πληρώνονται σε ωριαία βάση ή βάσει μισθοδοτικών κλιμάκων που αναφέρονται στις εκάστοτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνομολογούνται μεταξύ των σχολικών εφορειών ή/και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και των Συντεχνιών, που αναγνωρίζονται από την Κυβέρνηση για σκοπούς συλλογικών διαπραγματεύσεων·

“Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου” σημαίνει την Επιτροπή που συστήνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7Α του παρόντος Νόμου∙

“σύμπλεγμα” σημαίνει περιοχή που καθορίζεται ως σύμπλεγμα δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου·

“σχολείο” σημαίνει δημόσιο σχολείο, δημοτικής ή μέσης εκπαίδευσης του οποίου την ευθύνη της διοίκησης και συντήρησης έχει η Δημοκρατία και το οποίο δε διέπεται από ειδικό νόμο και περιλαμβάνει σχολείο που κηρύσσεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δημόσιο σχολείο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης” σημαίνει σχολείο το οποίο λειτουργεί ως αυτόνομη σχολική μονάδα με δική της Διεύθυνση και καλύπτει Προδημοτική ή/και Δημοτική Εκπαίδευση·

“σχολείο μέσης εκπαίδευσης” σημαίνει σχολείο στο οποίο φοιτούν μαθητές που αποφοίτησαν από σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης και περιλαμβάνει το γυμνασιακό και λυκειακό κύκλο της μέσης γενικής εκπαίδευσης·

“σχολική εφορεία” ή “εφορεία” σημαίνει σώμα προσώπων που εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο·

“υπό συνένωση σχολική εφορεία” σημαίνει σχολική εφορεία η οποία παύει να υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης της θητείας των νεοσύστατων σχολικών εφορειών και η οποία πλέον αποτελεί μέρος της νεοσύστατης σχολικής εφορείας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και περιλαμβάνει λειτουργό του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο οποίος εξουσιοδοτείται γραπτώς από αυτόν για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Καθορισμός συμπλέγματος ή δήμου

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μπορεί να ορίσει ότι δύο ή περισσότερες παρακείμενες περιοχές, ανεξάρτητα αν αυτές είναι δήμοι ή κοινότητες ή τμήματα δήμων ή κοινοτήτων, ενώνονται σε σύμπλεγμα για όλους ή για μερικούς από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου όπως καθορίζεται στο διάταγμα

Σχολική Εφορεία

4.-(1) Σχολική εφορεία εκλέγεται ή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, αναφορικά με κάθε δήμο και στη βάση των καθοριζομένων στον Πίνακα του παρόντος Νόμου, στον οποίο ορίζονται οι νεοσύστατες σχολικές εφορείες, για τα σχολεία του δήμου, αναφορικά με κάθε κοινότητα για τα σχολεία της κοινότητας και, αναφορικά με κάθε σύμπλεγμα, για τα σχολεία του συμπλέγματος:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε σχολική εφορεία τη γενική διαχείριση σχολείου ή σχολείων που βρίσκονται στην περιφέρεια άλλου δήμου ή κοινότητας:

Νοείται επίσης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε σχολική εφορεία τη γενική διαχείριση σχολείων που βρίσκονται στην περιφέρεια της και αποτελούν ιδιοκτησία άλλης εφορείας ή για τα οποία άλλη εφορεία έχει έννομα δικαιώματα.

(2)  Η σχολική εφορεία -

(α) αναφορικά με δήμο, απαρτίζεται από αριθμό μελών που αναδεικνύονται με εκλογές που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και τις διατάξεις του περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμου και, επιπροσθέτως, από αριθμό μελών που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, μεταξύ των μελών του, ανάλογα με τον αριθμό των σχολικών μονάδων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα κάθε σχολικής εφορείας σε έκαστο δήμο, ως ακολούθως:

(i) Στις σχολικές εφορείες στις αρμοδιότητες των οποίων εμπίπτουν μέχρι πενήντα (50) σχολικές μονάδες, αναδεικνύονται με εκλογές επτά (7) μέλη και ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο τέσσερα (4) μέλη· και

(ii) στις σχολικές εφορείες στις αρμοδιότητες των οποίων εμπίπτουν πέραν των πενήντα (50) σχολικών μονάδων, αναδεικνύονται με εκλογές δέκα (10) μέλη και ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο πέντε (5) μέλη:

Νοείται ότι, το δημοτικό συμβούλιο ορίζει κατά το δυνατόν μέλη στη σχολική εφορεία από τα μέλη του τα οποία ανήκουν σε όλα τα αυτοτελή κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων κατ’ αναλογίαν και κατά σειρά ως προς την αριθμητική τους αντιπροσώπευση στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον αυτό είναι δυνατό, και τα οποία προέρχονται από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα που συναποτελούν τον οικείο δήμο κατ’ αναλογίαν και κατά σειρά ως προς τον αριθμό των εκλογέων σε έκαστο δημοτικό διαμέρισμα, εφόσον αυτό είναι δυνατό:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα ποσά που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 24 του περί Δήμων Νόμου, αναφορικά με την υποβολή υποψη-φιότητας, δεν καταβάλλονται από πλευράς των υποψηφίων για εκλογή ως μελών σχολικής εφορείας.

(β) αναφορικά με κοινότητα, απαρτίζεται από τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, με πρόεδρο τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου·

(γ) αναφορικά με σύμπλεγμα που περιλαμβάνει μέχρι τέσσερις κοινότητες, απαρτίζεται από τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων και από τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο. Πρόεδρος της σχολικής εφορείας είναι ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου στην περιοχή του οποίου λειτουργεί το σχολείο·

(δ) αναφορικά με σύμπλεγμα που περιλαμβάνει περισσότερες από τέσσερις κοινότητες, απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο και τέσσερις από τους προέδρους των κοινοτήτων που απαρτίζουν το σύμπλεγμα, ή εκπροσώπους τους οι οποίοι προέρχονται από τα μέλη των αντίστοιχων κοινοτικών συμβουλίων. Πρόεδρος της σχολικής εφορείας είναι ο Πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο:

Νοείται ότι, οι τέσσερις θέσεις πέραν του Προέδρου και των μελών του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο, κατανέμονται στις κοινότητες του συμπλέγματος με βάση το μεγαλύτερο αριθμό εκλογέων, όπως υποδεικνύεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με  τα στοιχεία του τελευταίου σε ισχύ εκλογικού καταλόγου:

Νοείται περαιτέρω ότι οι υπόλοιποι πρόεδροι, των κοινοτικών συμβουλίων του συμπλέγματος, δύνανται να μετέχουν ή εκπροσωπούνται από μέλος του κοινοτικού συμβουλίου τους ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της σχολικής εφορείας.

(ε) αναφορικά με σύμπλεγμα που περιλαμβάνει δήμο και κοινότητες και το σχολείο λειτουργεί σε κοινότητα εφαρμόζονται κατ’  αναλογία οι πρόνοιες των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4.

(3) Μέλος σχολικής εφορείας μπορεί να εκλέγεται και άτομο που εργοδοτείται στη δημόσια υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Εκλογή Σχολικής Εφορείας

4Α. ΄Οπου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, απαιτούνται εκλογές για την ανάδειξη μελών σχολικής εφορείας, οι εκλογές αυτές διενεργούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών και διατάσσονται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών, δημοσιευομένου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με το οποίο ορίζεται ως ημέρα εκλογής η ημέρα διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των δημοτικών συμβουλίων στους δήμους.

Πλήρωση κενωθείσας θέσης

4Β−(1).  Η ύπαρξη κενής θέσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα των αποφάσεων της Σχολικής Εφορείας.

(2) Τηρουμένης της πιο κάτω επιφύλαξης,  θέση μέλους σχολικής εφορείας που κενούται κατά τη διάρκεια της θητείας του πληρούται από τον πρώτο επιλαχόντα του συνδυασμού στον οποίο ανήκε η κενωθείσα θέση, για το υπόλοιπο της θητείας της σχολικής εφορείας.  Σε περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατη η πλήρωση της κενωθείσας θέσης με επιλαχόντα, υποδεικνύεται, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, άλλο κατάλληλο μέλος του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κενωθείσας θέσης αναδειχθέντος με εκλογές, με βάση τις παραγράφους (α) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 4, μέλους σχολικής εφορείας, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες του συνδυασμού ή οι υπάρχοντες επιλαχόντες του συνδυασμού δεν επιθυμούν να αναλάβουν θέση μέλους σχολικής εφορείας, ο Υπουργός προβαίνει το ταχύτερο δυνατόν στην πλήρωση της κενωθείσας θέσης με διορισμό κατάλληλου προσώπου για το υπόλοιπο της θητείας της σχολικής εφορείας.

Μη εκλογιμότητα

4Γ. [Διαγράφηκε]
Τρόπος ψηφοφορίας

4Δ. [Διαγράφηκε]
Θητεία

5. Η θητεία της σχολικής εφορείας είναι πενταετής και αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται της εκλογής ή του ορισμού της.

Συγκρότηση σε σώμα

6.- (α) Κάθε σχολική εφορεία το αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες αφότου τα μέλη της εκλεγούν ή/και ορισθούν σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίαση της, μετά από πρόσκληση:

(i) του γηραιότερου μέλους της στις περιπτώσεις σχολικής εφορείας δήμου ή συμπλέγματος δήμου και κοινότητας/των, ή

(ii) του προέδρου της, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, εδάφιο (2),  παράγραφοι (β), (γ), και (δ) του Νόμου αυτού.

(β) Κατά την πρώτη συνεδρία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (α), η σχολική εφορεία καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή μεταξύ των μελών της του προέδρου, αν πρόκειται για σχολική εφορεία δήμου ή συμπλέγματος δήμου και κοινότητας/των˙ σε σχέση με σχολική εφορεία δήμου, κοινότητας ή  συμπλέγματος εκλέγονται επίσης κατά την πρώτη συνεδρία, ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας:

Νοείται ότι κατά τον καταρτισμό σε σώμα της σχολικής εφορείας, δε δύναται να εκλεγεί στο αξίωμα του προέδρου σχολικής εφορείας δήμου ή συμπλέγματος δήμου και κοινότητας/των, υπήκοος άλλου Κράτους Μέλους που κατοικεί στη Δημοκρατία και ο οποίος με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του Νόμου αυτού, έχει εκλεγεί ή οριστεί ως μέλος σχολικής εφορείας.

(γ) Το όνομα του προέδρου της σχολικής εφορείας και τα ονόματα του αντιπροέδρου, γραμματέα και ταμία, που εκλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο (β), γνωστοποιούνται στον Υπουργό από τον πρόεδρο της σχολικής εφορείας.

Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου

7−(1). Σε κάθε σχολείο συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου, η οποία απαρτίζεται από το Διευθυντή ή από το Βοηθό Διευθυντή Α΄ ή από το Βοηθό Διευθυντή του Σχολείου ή από άλλο πρόσωπο που επιλέγει ο Υπουργός, που θα είναι και ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής σχολείου, άνευ αμοιβής, και από τα ακόλουθα Μέλη:

(α) από έναν εκπρόσωπο του διδασκαλικού ή καθηγητικού συλλόγου που θα ορίζεται ανάμεσα από τα μέλη του αντίστοιχου συλλόγου του σχολείου:

Νοείται ότι σε σχολεία που έχουν μέχρι 10 τμήματα θα μετέχει μόνο ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού του σχολείου·

(β) από δύο εκπροσώπους του Συνδέσμου Γονέων, που θα ορίζονται ανάμεσα από τα μέλη του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου˙

(γ) από τον Πρόεδρο του Μαθητικού Συμβουλίου του Σχολείου ως εκπρόσωπο του Μαθητικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι η πρόνοια αυτή εφαρμόζεται μόνον στη Μέση Εκπαίδευση˙

(δ) από ένα από τα Μέλη της οικείας Σχολικής Εφορείας που ορίζεται από αυτήν ως εκπρόσωπός της˙

(2)(α) Η συμμετοχή του Προέδρου και των Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Σχολείου, που ορίζονται στις παραγράφους (α), (γ), και (δ) συνεχίζεται για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητά που καθορίζεται στο εδάφιο (1) ανωτέρω και στις παραγράφους αυτού (α), (γ), και (δ).

(β) Η συμμετοχή των Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής σχολείου, που καθορίζονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), συνεχίζεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου της νέας σχολικής χρονιάς ή μέχρι οποιαδήποτε προγενέστερη ημερομηνία οριστούν από το νέο Σύνδεσμο Γονέων οι εκπρόσωποί του στη Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου.

(3) Ο εκπρόσωπος της οικείας Σχολικής Εφορείας στη Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου, φροντίζει έτσι ώστε μετά από κάθε συνεδρία να διαβιβάζει το συντομότερο δυνατό την έκθεση της Επιτροπής αυτής, υπογραμμένη από τα εκάστοτε παρόντα Μέλη της, με τις εισηγήσεις και συμβουλές της προς την οικεία Σχολική Εφορεία, για την εκ μέρους της λήψη περαιτέρω αποφάσεων και ενεργειών, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που ο παρών Νόμος της παρέχει.

Αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Σχολείου

7Α. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Υποβάλλει στην οικεία Σχολική Εφορεία εισηγήσεις για τον ετήσιο προϋπολογισμό του σχολείου.

(β) Υποβάλλει εισηγήσεις προς την οικεία Σχολική Εφορεία για τη λήψη μέτρων αναφορικά με την ευημερία και ασφάλεια των μαθητών.

(γ) Υποβάλλει εισηγήσεις προς την οικεία Σχολική Εφορεία για τη λήψη μέτρων αναφορικά με τη συντήρηση του εξοπλισμού του σχολείου.

(δ) Υποβάλλει εισηγήσεις προς την οικεία Σχολική Εφορεία αναφορικά με κάθε θέμα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που ο παρών Νόμος της παρέχει.

Αρμοδιότητες Σχολικής Εφορείας

8.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, κάθε σχολική εφορεία αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση των σχολείων του δήμου ή της κοινότητας ή του συμπλέγματος, που βρίσκονται στα όριά της, εποπτεύει προσωπικό που διορίζει ή/και υπηρετεί σε αυτή ή που της παραχωρείται από την Κυβέρνηση, συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των σχολείων και τη Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου, για την καλύτερη λειτουργία τους και ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία και οποιοδήποτε άλλο καθήκον ανατίθεται σ΄ αυτήν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι για την οικονομική διαχείριση εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι πρόνοιες των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και Κανονισμών Αποθηκών που ισχύουν εκάστοτε στη δημόσια υπηρεσία.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), κάθε σχολική εφορεία έχει αρμοδιότητα:

(α) Να ετοιμάζει και να υποβάλλει, κατά τον καθορισμένο τρόπο, προς τον Υπουργό, τους προϋπολογισμούς της λαμβάνοντας υπόψη και τον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε σχολείου, που υποβλήθηκε από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου. Κατά τη συζήτηση των προϋπολογισμών από τη σχολική εφορεία, παρίσταται και ο διευθυντής του σχολείου ή εκπρόσωπος της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής Σχολείου·

(β) να διορίζει και να απολύει προσωπικό με βάση διαδικασία και όρους, οι οποίοι καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, μέχρι την έκδοση των Κανονισμών, η διαδικασία πρόσληψης βοηθητικού προσωπικού για παιδιά με ειδικές ανάγκες ολοκληρώνεται από τη Σχολική Εφορεία το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτήν των αναγκών σε βοηθητικό προσωπικό από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας˙

(γ) με την έγκριση του Υπουργού, να αποδέχεται δωρεές ή κληροδοτήματα οποιασδήποτε περιουσίας, να διαχειρίζεται την περιουσία αυτή και να χρησιμοποιεί το εισόδημά της για τους σκοπούς για τους οποίους δωρήθηκε ή κληροδοτήθηκε και γενικά για σκοπούς που σχετίζονται και προάγουν την εκπαίδευση. Η σχολική εφορεία υποβάλλει προς τον Υπουργό ετήσια έκθεση για τη διαχείριση της περιουσίας αυτής˙

(δ) με την έγκριση του Υπουργού, να αξιοποιεί οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία, εξαιρουμένων των σχολικών κτιρίων, που είναι εγγεγραμμένη στο όνομά της και να μεριμνά για την ανέγερση, την κατεδάφιση και επανοικοδόμηση, τη βελτίωση, την επέκταση και συντήρηση οποιασδήποτε φύσης οικοδομής που βρίσκεται σε τέτοια περιουσία με σκοπό την αύξηση των πόρων των σχολείων που διαχειρίζεται και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών σκοπών, καθώς και να μεριμνά για την εκμίσθωση οποιασδήποτε τέτοιας περιουσίας με τους επωφελέστερους όρους˙

(ε) για την πραγματοποίηση οποιουδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο (δ), να δανείζεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοδήποτε ποσό απαιτείται και να εξασφαλίζει οποιοδήποτε δάνειο με υποθήκευση ακίνητης περιουσίας ή με άλλη ασφάλεια:

Νοείται ότι για τη σύναψη οποιουδήποτε τέτοιου δανείου και ιδιαίτερα για τους όρους και τον τρόπο της εξασφάλισής του απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου˙

(στ) να ανεγείρει, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, να επεκτείνει, να συντηρεί και να βελτιώνει τα οικεία σχολικά κτίρια  με  διαδικασίες που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού έπειτα από διαβούλευση με τις σχολικές εφορείες:

Νοείται ότι οι κανονισμοί αυτοί θα ισχύουν για όλες τις σχολικές εφορείες˙

(ζ) να εξασφαλίζει, να διαχειρίζεται και να φροντίζει για τη συντήρηση του εξοπλισμού κάθε σχολείου που βρίσκεται κάτω από την αρμοδιότητά της, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής Σχολείου˙

(η) να διαχειρίζεται τους προϋπολογισμούς της αναφορικά με τα οικεία σχολεία μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των οικείων Συμβουλευτικών Επιτροπών Σχολείων˙

(θ) να υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό αναφορικά με την κατανομή των μαθητών μεταξύ των σχολείων τόσο της δημοτικής όσο και της μέσης εκπαίδευσης, στην περίπτωση που διαχειρίζεται περισσότερα από ένα σχολεία για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης˙

(ι) να επιλαμβάνεται, σε συνεργασία με τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές Σχολείων, θεμάτων ευημερίας και ασφάλειας των μαθητών˙

(ια) να εισπράττει, κατά τον καθορισμένο με Κανονισμούς, που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, τρόπο και χρόνο, οποιαδήποτε τέλη ήθελαν καθοριστεί, από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως καταβάλλουν οι μαθητές των σχολείων.

(ιβ) να παρέχει στο διευθυντή του σχολείου, κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, ποσό επτά ευρώ (€7) για κάθε εγγεγραμμένο σ΄ αυτό μαθητή, με κατώτερο όριο τα οκτακόσια εξήντα ευρώ (€860), για την κάλυψη εξόδων που απαιτούνται για μικρής έκτασης επιδιορθώσεις στα σχολικά κτίρια ή εξωραϊσμό των σχολικών χώρων ή για αντικατάσταση ή επισκευή συσκευών που απαιτούνται για την εκπαίδευση των μαθητών ή για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Νοείται ότι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου παρέχεται στο διευθυντή σχολείου ολόκληρο το ποσό που αναφέρεται πιο πάνω:

Νοείται περαιτέρω ότι ο διευθυντής παραδίδει στη σχολική εφορεία, κατά το τέλος του σχολικού έτους, κατάσταση συνοδευόμενη από τις απαραίτητες αποδείξεις εξόδων και πληρωμών που πραγματοποίησε:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση που δε δαπανηθεί όλο το ποσό που παραχωρήθηκε, το υπόλοιπο συνυπολογίζεται στο ποσό που θα διατεθεί για το επόμενο σχολικό έτος.

(ιγ) να ιδρύει Ταμείο Προνοίας, για το προσωπικό που εργοδοτείται από αυτήν, δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(ιδ) να ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία και να εκτελεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον που ανατίθεται σ΄ αυτήν από τον παρόντα Νόμο ή από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου.

Συνεδριάσεις σχολικής εφορείας

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του, ο Αντιπρόεδρος της σχολικής εφορείας ο οποίος τον αναπληρώνει, συγκαλεί τις συνεδριάσεις της όποτε κρίνεται αναγκαίο.

(2) Αν τα δύο πέμπτα τουλάχιστο των μελών με αίτηση τους, η οποία πρέπει να αναφέρει ειδικά τα θέματα που θα συζητηθούν, ζητούν τη σύγκληση συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ή ανάλογα με την περίπτωση, ο Αντιπρόεδρος ο οποίος τον αναπληρώνει, υποχρεούται μέσα σε τρεις ημέρες να συγκαλέσει συνεδρίαση της σχολικής εφορείας. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης τους να συγκαλέσουν τη συνεδρίαση, αυτή συγκαλείται από τα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση.

(3) Απαρτία στις συνεδριάσεις σχολικής εφορείας αποτελεί η παρουσία πέραν του μισού αριθμού των μελών της και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία.

(4) Των συνεδριάσεων της σχολικής εφορείας προεδρεύει ο Πρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του, ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας και των δύο, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της συνεδρίασης.

(5) Οι αποφάσεις για τα θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν και, σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που προεδρεύει έχει δεύτερη ψήφο.

(6) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας της σχολικής εφορείας δεν επηρεάζεται από τυχόν κενές θέσεις σε αυτή εφόσον ο αριθμός των μελών δεν είναι μικρότερος του μισού του ολικού αριθμού των μελών που έχουν εκλεγεί για την τρέχουσα θητεία.

Περιουσία σχολείων

10.-(1) Κινητή ή ακίνητη περιουσία που ανήκει σε οποιοδήποτε σχολείο δημοτικής ή μέσης εκπαίδευσης ή που θα αποκτηθεί από αυτό και οποιοδήποτε άλλο συναφές δικαίωμα ή συμφέρον περιέρχεται στην κατοχή και εξουσία της οικείας σχολικής εφορείας.

(2) Η ακίνητη περιουσία εγγράφεται στο όνομα του Προέδρου της σχολικής εφορείας για λογαριασμό του σχολείου.

(3) Κληροδότημα ή άλλη δωρεά που διοικείται από διαχειριστές ή από άλλο σώμα δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις αυτές. Στην περίπτωση κληροδοτήματος η όλη διαχείριση εμπίπτει στη γενικότερη νομοθεσία για τα κληροδοτήματα.

(4) Χωρίς την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αποκτηθεί, να εκποιηθεί να επιβαρυνθεί ή να διατεθεί με οποιοδήποτε τρόπο οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία.

Απαγόρευση συναλλαγών που αποφέρουν οφέλη σε μέλη σχολικής εφορείας

11.-(1) Απαγορεύεται σε μέλη σχολικής εφορείας-

(α) Να έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε οποιαδήποτε σύμβαση ή να αποκομίζουν οφέλη από οποιαδήποτε συναλλαγή με την οικεία σχολική εφορεία.

(β) Να αναλαμβάνουν την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου για την παροχή σε αυτή οποιασδήποτε υπηρεσίας με πληρωμή για την εκπλήρωση αναγκών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της σχολικής εφορείας.

(2) Από τις διατάξεις του εδαφίου (1) εξαιρούνται οι περιπτώσεις δημόσιων προσφορών, νοουμένου ότι το ενδιαφερόμενο μέλος της σχολικής εφορείας καθιστά εκ των προτέρων γνωστό το άμεσο ή έμμεσο συμφέρον του σε οποιαδήποτε τέτοια προσφορά και δε λαμβάνει μέρος στη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σύναψη δανείων

12.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 8, ο Υπουργός μπορεί να εγκρίνει και να συνάπτει εκ μέρους της σχολικής εφορείας δάνεια με τους δανειστικούς επιτρόπους, τράπεζες, συνεργατικά ιδρύματα ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την κάλυψη κτιριακών και άλλων αναγκών των σχολείων που διαχειρίζεται η εφορεία.

(2) Δεν απαιτείται έγκριση στην περίπτωση που το δάνειο δεν υπερβαίνει το ποσό των €12.000 για τις εφορείες που διαχειρίζονται και σχολεία μέσης εκπαίδευσης και το ποσό των €5.000 για τις εφορείες που διαχειρίζονται σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης:

Νοείται ότι το συνολικό ύψος των δανείων για τα οποία δεν απαιτείται έγκριση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €60.000 στην πρώτη περίπτωση και των €20.500 στη δεύτερη περίπτωση για κάθε σχολικό έτος:

Νοείται περαιτέρω ότι τα πιο πάνω ποσά μπορούν να αναθεωρούνται ανά διετία.

Έλεγχος λογαριασμών

13. Μέσα σε είκοσι μία ημέρες από την 31η Αυγούστου κάθε χρόνου οι λογαριασμοί κάθε σχολικής εφορείας κλείνουν και, αφού εξεταστούν και επικυρωθούν από τη σχολική εφορεία, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και άλλα δύο τουλάχιστο μέλη της και υποβάλλονται για έλεγχο στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες που εφαρμόζονται στη δημόσια υπηρεσία.

Οικονομικοί πόροι - Χρηματοδότηση

14.-(1) Οι πόροι των σχολικών εφορειών προέρχονται από-

(α) Τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τους.

(β) Την είσπραξη διάφορων τελών όπως προβλέπεται στο άρθρο 8(2)(ια).

(γ) Την επιβολή φορολογίας, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) πιο κάτω.

(δ) Κρατική Χορηγία.

(ε) Δωρεές.

(2) Η φορολογία-

(i) Επιβάλλεται ως ποσοστό επί της εκτιμημένης αξίας της ιδιοκτησίας φυσικών και νομικών προσώπων και καθορίζεται δυνάμει του περί Φορολογίας Ακινήτου (Αστικής) Ιδιοκτησίας Νόμου·

(ii) εισπράττεται από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.

(3) Τα έσοδα από τη φορολογία και την κρατική χορηγία κατενέμονται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε όλες τις σχολικές εφορείες στα πλαίσια της κάλυψης των αναγκών τους, με βάση τον προϋπολογισμό τους.

Απαλλαγή από φορολογία

15. Οι σχολικές εφορείες απαλλάσσονται από την καταβολή-

(α) Οποιωνδήποτε τελών ή δασμών πρέπει να καταβληθούν με βάση την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, για αντικείμενα ή υλικά που εισάγονται για χρήση από τα σχολεία.

(β) Τελών χαρτοσήμου.

(γ) Φόρου επί των εισοδημάτων τους.

16.-(1) Κάθε σχολική εφορεία υποβάλλει στους Υπουργούς Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Οικονομικών όχι αργότερα από την 1η Μαϊου κάθε χρόνου προϋπολογισμό για το επόμενο σχολικό έτος, σύμφωνα με τους περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμους.

(2) Με την έγκριση του Προϋπολογισμού οι Υπουργοί καθορίζουν το ποσό της κρατικής χορηγίας προς τη σχολική εφορεία.

Κανονισμοί

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς για όλους ή για μερικούς από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ειδικότερα, χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1) οι Κανονισμοί μπορούν να αφορούν-

(α) Τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των σχολικών εφορειών και τον τρόπο της άσκηση τους.

(β) Τον τρόπο λειτουργίας και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στις συνεδριάσεις των σχολικών εφορειών.

(γ) Τις διαδικασίες ανέγερσης, επέκτασης, συντήρησης και βελτίωσης των σχολικών κτιρίων.

(δ) Το προσωπικό των σχολικών εφορειών.

(ε) Οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνεται ότι χρειάζεται ή μπορεί να ρυθμιστεί με κανονισμούς.

(3) Οι κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν την επιβολή χρηματικών ποινών.

Κατάργηση και επιφυλάξεις

18.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου τα άρθρα 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 73 και 74 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου και τα άρθρα 23, 25, 26, 27, 28 και 29 του περί Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, καταργούνται.

(2) Σχολικές εφορείες που συστάθηκαν με βάση τους νόμους που καταργούνται από τον παρόντα Νόμο θεωρείται ότι έχουν συσταθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη μελών των σχολικών εφορειών

19. [Διαγράφηκε]
Σχολικές εφορείες Θρησκευτικών Ομάδων

20.-(1) Ο πρόεδρος και τα μέλη των σχολικών εφορειών των θρησκευτικών ομάδων διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, ο οποίος καταλήγει στην εισήγηση αυτή που έχει τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Υπουργός δεν καταλήγει σε συμφωνημένη εισήγηση διαβιβάζει αυτοτελή τον κατάλογο που υποβάλλουν σε αυτόν οι εκπρόσωποι των Θρησκευτικών Ομάδων, για επιλογή από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Οι σχολικές εφορείες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αποτελούνται από εννέα μέχρι έντεκα μέλη.

(3) Για την πλήρωση κενής θέσης σε σχολική εφορεία, που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (1).

(4) Τηρουμένων των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, η θητεία, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των σχολικών εφορειών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ρυθμίζονται με βάση τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Ειδική διάταξη

21. [Διαγράφηκε]
Ειδική διάταξη για την παράταση της θητείας μελών των σχολικών εφορειών

21. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 4, 4Α και 5, η θητεία των εκλελεγμένων και νυν εν ενεργεία μελών των σχολικών εφορειών παρατείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι εκλογές για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το έτος 2024:

Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια της ως άνω παράτασης, η λειτουργία, η λήψη αποφάσεων και η δράση των σχολικών εφορειών λογίζεται ότι διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, θεωρείται έγκυρη ως γενομένη στο πλαίσιο της θητείας τους και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Νεοσύστατες σχολικές εφορείες

22.-(1) Οι νεοσύστατες σχολικές εφορείες που καθορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου, οι οποίες συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4, λειτουργούν ως διάδοχες οντότητες των σχολικών εφορειών από τις οποίες αποτελούνται:

Νοείται ότι, οι υφιστάμενες σχολικές εφορείες κατά την ημερομηνία έναρξης της θητείας των νεοσύστατων σχολικών εφορειών παύουν να υφίστανται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και να ασκούν οποιαδήποτε αρμοδιότητα.

(2) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων των εδαφίων (1), (3) και (4) του άρθρου 10, κινητή ή ακίνητη περιουσία που ανήκει στα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και βρίσκεται στην κατοχή υπό συνένωση σχολικής εφορείας, περιέρχεται στην κατοχή, εξουσία και ευθύνη διαχείρισης της οικείας νεοσύστατης σχολικής εφορείας στην οποία η πρώτη εντάσσεται, όπως καθορίζεται στον Πίνακα.

(3) Με την έναρξη της θητείας των νεοσύστατων σχολικών εφορειών, αυτές, ως διάδοχες οντότητες των υπό συνένωση σχολικών εφορειών και ασκώντας όλες τις αρμοδιότητες οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στους εκδιδόμενους δυνάμει αυτού Κανονισμούς, αναλαμβάνουν ή/και συνεχίζουν ή/και ασκούν αρμοδιότητα επί οποιασδήποτε εκκρεμότητας, δικαιώματος, υποχρέωσης, σύμβασης, συμφωνίας, προϋπολογισμού ή/και οποιασδήποτε άλλης πάσης φύσεως υπόθεσης που αφορούσε ή/και ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της υπό συνένωση σχολικής εφορείας.

(4) Οποιαδήποτε εκκρεμούσα δικαστική διαδικασία στην οποία είναι μέρος ή/και διάδικος υπό συνένωση σχολική εφορεία και η οποία προέκυψε πριν από την έναρξη της θητείας των νεοσύστατων σχολικών εφορειών που προβλέπονται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου, λογίζεται ως αφορώσα τη νεοσύστατη σχολική εφορεία της οποίας αποτελεί μέρος, σύμφωνα με τον εν λόγω Πίνακα και η υπό συνένωση σχολική εφορεία καθίσταται αρμόδια για όλες τις σχετικές διαδικασίες:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε υποχρέωση προκύπτει σε σχέση με εκκρεμούσες δικαστικές διαδικασίες, καθίσταται υποχρέωση της νεοσύστατης σχολικής εφορείας της οποίας η υπό συνένωση σχολική εφορεία αποτελεί μέρος, σύμφωνα με τον εν λόγω Πίνακα και αποφάσεις, διατάγματα ή οδηγίες που εκδίδονται στο πλαίσιο τέτοιας δικαστικής διαδικασίας ή σε σχέση με αυτή δεσμεύουν και εκτελούνται από τη νεοσύστατη σχολική εφορεία.

Κατοχύρωση προσωπικού σχολικών εφορειών

23.-(1) Οι νεοσύστατες σχολικές εφορείες καθίστανται εργοδότες του πάσης φύσεως προσωπικού που διορίστηκε και υπηρετεί στις υπό συνένωση σχολικές εφορείες κατά την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας τους.

(2) Οι νεοσύστατες σχολικές εφορείες, ει δυνατόν, τοποθετούν το προσωπικό σε θέση της οποίας τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι ανάλογα ή/και αντίστοιχα προς τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης που κατείχε το προσωπικό στην υπό συνένωση σχολική εφορεία.

(3) Η υπηρεσία του προσωπικού στη νεοσύστατη σχολική εφορεία θεωρείται ως συνέχιση της προηγούμενης υπηρεσίας του χωρίς διακοπή από την προηγούμενη υπηρεσία του και η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας στην υπό συνένωση σχολική εφορεία δεν δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς για αυτό, κατά τη διάρκεια της συνέχισης της υπηρεσίας του στη νεοσύστατη σχολική εφορεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ
[Διαγράφηκε]
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 4)

Νεοσύστατες σχολικές εφορείες οι οποίες αποτελούνται 
από τις αναφερόμενες υπό συνένωση σχολικές εφορείες

1. Επαρχία Λευκωσίας:

(α) Σχολική Εφορεία Λευκωσίας, η οποία αποτελείται από τις σχολικές εφορείες Λευκωσίας, Αγίου Δομετίου, Αγλαντζιάς και Έγκωμης·

(β) Σχολική Εφορεία Λακατάμειας, η οποία αποτελείται από τις σχολικές εφορείες Λακατάμειας, Τσερίου και Ανθούπολης·

(γ) Σχολική Εφορεία Λατσιών-Γερίου, η οποία αποτελείται από τις σχολικές εφορείες Λατσιών και Γερίου·

(δ) Σχολική Εφορεία Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου, η οποία αποτελείται από τις σχολικές εφορείες Ιδαλίου, Αλάμπρας, Λυμπιών, Πέρα Χωρίου-Νήσου και Ποταμιάς.

2. Επαρχία Λεμεσού:

(α) Σχολική Εφορεία Λεμεσού, η οποία αποτελείται από τις σχολικές εφορείες Λεμεσού και Μέσα Γειτονιάς·

(β) Σχολική Εφορεία Ανατολικής Λεμεσού, η οποία αποτελείται από τις σχολικές εφορείες Αγίου Αθανασίου, Γερμασόγειας,  Αγίου Τύχωνα και Μουτταγιάκας·

(γ) Σχολική Εφορεία Πολεμιδιών, η οποία αποτελείται από τις σχολικές εφορείες Κάτω Πολεμιδιών και Πάνω Πολεμιδιών·

(δ) Σχολική Εφορεία Δυτικής Λεμεσού, η οποία αποτελείται από τις σχολικές εφορείες Ύψωνα, Ακρωτηρίου, Ασωμάτου, Επισκοπής, Ερήμης, Καντού, Κολοσσιού και Τραχωνίου.

3. Επαρχία Λάρνακας:

(α) Σχολική Εφορεία Λάρνακας, η οποία αποτελείται από τις σχολικές εφορείες Λάρνακας, Λιβαδιών και Βορόκληνης·

(β) Σχολική Εφορεία Αραδίππου, η οποία αποτελείται από τις σχολικές εφορείες Αραδίππου, Κελλιών και Τρούλλων·

(γ) Σχολική Εφορεία Δρομολαξιάς-Μενεού, η οποία αποτελείται από τις σχολικές εφορείες Δρομολαξιάς-Μενεού, Κιτίου, Περιβολιών και Τερσεφάνου·

(δ) Σχολική Εφορεία Λευκάρων, η οποία αποτελείται από τις σχολικές εφορείες Λευκάρων και Κόρνου.

4. Επαρχία Πάφου:

(α) Σχολική Εφορεία Ανατολικής Πάφου, η οποία αποτελείται από τις σχολικές εφορείες Γεροσκήπου, Κονιών και Τίμης·

(β) Σχολική Εφορεία Ακάμα, η οποία αποτελείται από τις σχολικές εφορείες Πέγειας, Ίνειας και Κισσόνεργας·

(γ) Σχολική Εφορεία Πόλης Χρυσοχούς, η οποία αποτελείται από τις σχολικές εφορείες Πόλης Χρυσοχούς, Αγίας Μαρίνας (Χρυσοχούς), Αργάκας και Δρούσειας.

5. Επαρχία Αμμοχώστου:

(α) Σχολική Εφορεία Αγίας Νάπας, η οποία αποτελείται από τις σχολικές εφορείες Αγίας Νάπας, Σωτήρας, Αυγόρου, Άχνας και Λιοπετρίου·

(β) Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου-Δερύνειας, η οποία αποτελείται από τις σχολικές εφορείες Παραλιμνίου, Δερύνειας,  Αχερίτου και Κοκκινοχωρίων (Φρενάρους).

Σημείωση
3 του Ν.16(I)/2003Έναρξη Ισχύος του Ν.16(Ι)/2003

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 16(I)/2003] λογίζεται αρξάμενη την 1η Ιανουαρίου 2003.

Σημείωση
11 του Ν.70(Ι)/2005Κατάργηση του Πίνακα του βασικού νόμου

Ο Πίνακας του βασικού νόμου καταργείται.

Σημείωση
6 του Ν.141(Ι)/2006Κατάργηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου

Το άρθρο 21 του βασικού νόμου καταργείται.

Σημείωση
7 του Ν. 141(Ι)/2006Μεταβατική διάταξη

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου που αφορούν την εκλογή για την ανάδειξη των μελών των σχολικών εφορειών, η θητεία των μελών των υφιστάμενων σχολικών εφορειών παρατείνεται μέχρι την έναρξη της θητείας των νέων σχολικών εφορειών.

Σημείωση
11 του Ν. 147(Ι)/2023Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

11. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 147(Ι)/2023] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.