Τρόπος ψηφοφορίας

4Δ. Τηρουμένων των αναλογιών, στις εκλογές για ανάδειξη των μελών των Σχολικών Εφορειών εφαρμόζονται-

(α) Οι διατάξεις των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως 2001, πλην της διάταξης που αφορά στο παράβολο και των διατάξεων που αφορούν στις γνωστοποιήσεις που προνοούνται στα άρθρα 18(4) και 27(3) των εν λόγω Νόμων, των γνωστοποιήσεων αυτών τοιχοκολλουμένων σε περίοπτα μέρη των οικείων Δήμων ή συμπλεγμάτων~ και

(β) οι διατάξεις των, δυνάμει των αναφερόμενων στην παράγραφο (α) Νόμων, εκδιδόμενων Κανονισμών που αφορούν εν γένει την ψηφοφορία και, ειδικότερα, τις διευθετήσεις πριν την ψηφοφορία, τη διαδικασία κατά την ψηφοφορία, την περάτωση της ψηφοφορίας, τη διαλογή των ψήφων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα οποία δε γίνεται ρητή πρόνοια στον παρόντα Νόμο.