Απαγόρευση συναλλαγών που αποφέρουν οφέλη σε μέλη σχολικής εφορείας

11.-(1) Απαγορεύεται σε μέλη σχολικής εφορείας-

(α) Να έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε οποιαδήποτε σύμβαση ή να αποκομίζουν οφέλη από οποιαδήποτε συναλλαγή με την οικεία σχολική εφορεία.

(β) Να αναλαμβάνουν την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου για την παροχή σε αυτή οποιασδήποτε υπηρεσίας με πληρωμή για την εκπλήρωση αναγκών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της σχολικής εφορείας.

(2) Από τις διατάξεις του εδαφίου (1) εξαιρούνται οι περιπτώσεις δημόσιων προσφορών, νοουμένου ότι το ενδιαφερόμενο μέλος της σχολικής εφορείας καθιστά εκ των προτέρων γνωστό το άμεσο ή έμμεσο συμφέρον του σε οποιαδήποτε τέτοια προσφορά και δε λαμβάνει μέρος στη λήψη της σχετικής απόφασης.