Οικονομικοί πόροι - Χρηματοδότηση

14.-(1) Οι πόροι των σχολικών εφορειών προέρχονται από-

(α) Τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τους.

(β) Την είσπραξη διάφορων τελών όπως προβλέπεται στο άρθρο 8(2)(ια).

(γ) Την επιβολή φορολογίας, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) πιο κάτω.

(δ) Κρατική Χορηγία.

(ε) Δωρεές.

(2) Η φορολογία-

(i) Επιβάλλεται ως ποσοστό επί της εκτιμημένης αξίας της ιδιοκτησίας φυσικών και νομικών προσώπων και καθορίζεται δυνάμει του περί Φορολογίας Ακινήτου (Αστικής) Ιδιοκτησίας Νόμου·

(ii) εισπράττεται από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.

(3) Τα έσοδα από τη φορολογία και την κρατική χορηγία κατενέμονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε όλες τις σχολικές εφορείες στα πλαίσια της κάλυψης των αναγκών τους, με βάση τον προϋπολογισμό τους.