Απαλλαγή από φορολογία

15. Οι σχολικές εφορείες απαλλάσσονται από την καταβολή-

(α) Οποιωνδήποτε τελών ή δασμών πρέπει να καταβληθούν με βάση την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, για αντικείμενα ή υλικά που εισάγονται για χρήση από τα σχολεία.

(β) Τελών χαρτοσήμου.

(γ) Φόρου επί των εισοδημάτων τους.