Μη εκλογιμότητα

4Γ.-(1) Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος Σχολικής Εφορείας, πρόσωπο το οποίο είναι διανοητικά ανίκανο, μη αποκατασταθείς πτωχεύσας, ή έχει καταδικαστεί εντός των τελευταίων πέντε ετών πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα.

(2) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας της Σχολικής Εφορείας παρουσιαστεί οποιοδήποτε των κωλυμάτων εκλογιμότητας που αναφέρονται στο εδάφιο (1), το πρόσωπο που επηρεάζεται παύει αυτόματα από του να είναι μέλος της Σχολικής Εφορείας και η θέση του κενούται.

(3) Θέση που κενούται πληρούται από τον πρώτο επιλαχόντα του συνδυασμού στον οποίο ανήκε η κενωθείσα θέση.