Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Σχολικών Εφορειών Νόμοι του 1997 έως 2001 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σχολικών Εφορειών Νόμοι του 1997 έως 2001.