Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ή πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“δήμος” σημαίνει δήμο που συστήνεται  δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Δήμων Νόμου·

“κοινότητα” σημαίνει κάθε κοινοτική αρχή που δεν είναι δήμος·

“νεοσύστατη σχολική εφορεία” σημαίνει σχολική εφορεία, αναφορικά με δήμο, όπως καθορίζεται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου, η οποία συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4 και η οποία λειτουργεί ως διάδοχη οντότητα της υπό συνένωση σχολικής εφορείας·

“προσωπικό των σχολικών εφορειών” που θα καλείται στο εξής “προσωπικό”, σημαίνει καθαρίστριες, φροντιστές, αχθοφόρους/κλητήρες, εργάτες, τεχνίτες, επιστάτες και άλλους που εργοδοτούνται από τις σχολικές εφορείες για την εκτέλεση χειρωνακτικής κυρίως εργασίας και πληρώνονται σε ωριαία βάση ή βάσει μισθοδοτικών κλιμάκων που αναφέρονται στις εκάστοτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνομολογούνται μεταξύ των σχολικών εφορειών ή/και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και των Συντεχνιών, που αναγνωρίζονται από την Κυβέρνηση για σκοπούς συλλογικών διαπραγματεύσεων·

“Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου” σημαίνει την Επιτροπή που συστήνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7Α του παρόντος Νόμου∙

“σύμπλεγμα” σημαίνει περιοχή που καθορίζεται ως σύμπλεγμα δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου·

“σχολείο” σημαίνει δημόσιο σχολείο, δημοτικής ή μέσης εκπαίδευσης του οποίου την ευθύνη της διοίκησης και συντήρησης έχει η Δημοκρατία και το οποίο δε διέπεται από ειδικό νόμο και περιλαμβάνει σχολείο που κηρύσσεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δημόσιο σχολείο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης” σημαίνει σχολείο το οποίο λειτουργεί ως αυτόνομη σχολική μονάδα με δική της Διεύθυνση και καλύπτει Προδημοτική ή/και Δημοτική Εκπαίδευση·

“σχολείο μέσης εκπαίδευσης” σημαίνει σχολείο στο οποίο φοιτούν μαθητές που αποφοίτησαν από σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης και περιλαμβάνει το γυμνασιακό και λυκειακό κύκλο της μέσης γενικής εκπαίδευσης·

“σχολική εφορεία” ή “εφορεία” σημαίνει σώμα προσώπων που εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο·

“υπό συνένωση σχολική εφορεία” σημαίνει σχολική εφορεία η οποία παύει να υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης της θητείας των νεοσύστατων σχολικών εφορειών και η οποία πλέον αποτελεί μέρος της νεοσύστατης σχολικής εφορείας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και περιλαμβάνει λειτουργό του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο οποίος εξουσιοδοτείται γραπτώς από αυτόν για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.