Καθορισμός συμπλέγματος ή δήμου

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μπορεί να ορίσει ότι δύο ή περισσότερες παρακείμενες περιοχές, ανεξάρτητα αν αυτές είναι δήμοι ή κοινότητες ή τμήματα δήμων ή κοινοτήτων, ενώνονται σε σύμπλεγμα για όλους ή για μερικούς από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου όπως καθορίζεται στο διάταγμα