Σχολική Εφορεία

4.-(1) Σχολική εφορεία εκλέγεται ή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, αναφορικά με κάθε δήμο και στη βάση των καθοριζομένων στον Πίνακα του παρόντος Νόμου, στον οποίο ορίζονται οι νεοσύστατες σχολικές εφορείες, για τα σχολεία του δήμου, αναφορικά με κάθε κοινότητα για τα σχολεία της κοινότητας και, αναφορικά με κάθε σύμπλεγμα, για τα σχολεία του συμπλέγματος:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε σχολική εφορεία τη γενική διαχείριση σχολείου ή σχολείων που βρίσκονται στην περιφέρεια άλλου δήμου ή κοινότητας:

Νοείται επίσης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε σχολική εφορεία τη γενική διαχείριση σχολείων που βρίσκονται στην περιφέρεια της και αποτελούν ιδιοκτησία άλλης εφορείας ή για τα οποία άλλη εφορεία έχει έννομα δικαιώματα.

(2)  Η σχολική εφορεία -

(α) αναφορικά με δήμο, απαρτίζεται από αριθμό μελών που αναδεικνύονται με εκλογές που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και τις διατάξεις του περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμου και, επιπροσθέτως, από αριθμό μελών που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, μεταξύ των μελών του, ανάλογα με τον αριθμό των σχολικών μονάδων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα κάθε σχολικής εφορείας σε έκαστο δήμο, ως ακολούθως:

(i) Στις σχολικές εφορείες στις αρμοδιότητες των οποίων εμπίπτουν μέχρι πενήντα (50) σχολικές μονάδες, αναδεικνύονται με εκλογές επτά (7) μέλη και ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο τέσσερα (4) μέλη· και

(ii) στις σχολικές εφορείες στις αρμοδιότητες των οποίων εμπίπτουν πέραν των πενήντα (50) σχολικών μονάδων, αναδεικνύονται με εκλογές δέκα (10) μέλη και ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο πέντε (5) μέλη:

Νοείται ότι, το δημοτικό συμβούλιο ορίζει κατά το δυνατόν μέλη στη σχολική εφορεία από τα μέλη του τα οποία ανήκουν σε όλα τα αυτοτελή κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων κατ’ αναλογίαν και κατά σειρά ως προς την αριθμητική τους αντιπροσώπευση στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον αυτό είναι δυνατό, και τα οποία προέρχονται από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα που συναποτελούν τον οικείο δήμο κατ’ αναλογίαν και κατά σειρά ως προς τον αριθμό των εκλογέων σε έκαστο δημοτικό διαμέρισμα, εφόσον αυτό είναι δυνατό:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα ποσά που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 24 του περί Δήμων Νόμου, αναφορικά με την υποβολή υποψη-φιότητας, δεν καταβάλλονται από πλευράς των υποψηφίων για εκλογή ως μελών σχολικής εφορείας.

(β) αναφορικά με κοινότητα, απαρτίζεται από τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, με πρόεδρο τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου·

(γ) αναφορικά με σύμπλεγμα που περιλαμβάνει μέχρι τέσσερις κοινότητες, απαρτίζεται από τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων και από τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο. Πρόεδρος της σχολικής εφορείας είναι ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου στην περιοχή του οποίου λειτουργεί το σχολείο·

(δ) αναφορικά με σύμπλεγμα που περιλαμβάνει περισσότερες από τέσσερις κοινότητες, απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο και τέσσερις από τους προέδρους των κοινοτήτων που απαρτίζουν το σύμπλεγμα, ή εκπροσώπους τους οι οποίοι προέρχονται από τα μέλη των αντίστοιχων κοινοτικών συμβουλίων. Πρόεδρος της σχολικής εφορείας είναι ο Πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο:

Νοείται ότι, οι τέσσερις θέσεις πέραν του Προέδρου και των μελών του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο, κατανέμονται στις κοινότητες του συμπλέγματος με βάση το μεγαλύτερο αριθμό εκλογέων, όπως υποδεικνύεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με  τα στοιχεία του τελευταίου σε ισχύ εκλογικού καταλόγου:

Νοείται περαιτέρω ότι οι υπόλοιποι πρόεδροι, των κοινοτικών συμβουλίων του συμπλέγματος, δύνανται να μετέχουν ή εκπροσωπούνται από μέλος του κοινοτικού συμβουλίου τους ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της σχολικής εφορείας.

(ε) αναφορικά με σύμπλεγμα που περιλαμβάνει δήμο και κοινότητες και το σχολείο λειτουργεί σε κοινότητα εφαρμόζονται κατ’  αναλογία οι πρόνοιες των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4.

(3) Μέλος σχολικής εφορείας μπορεί να εκλέγεται και άτομο που εργοδοτείται στη δημόσια υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.