Σχολική Εφορεία

4.-(1) Σχολική εφορεία εκλέγεται ή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, αναφορικά με κάθε δήμο για τα σχολεία του δήμου, αναφορικά με κάθε κοινότητα για τα σχολεία της κοινότητας και, αναφορικά με κάθε σύμπλεγμα, για τα σχολεία του συμπλέγματος:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε σχολική εφορεία τη γενική διαχείριση σχολείου ή σχολείων που βρίσκονται στην περιφέρεια άλλου δήμου ή κοινότητας:

Νοείται επίσης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε σχολική εφορεία τη γενική διαχείριση σχολείων που βρίσκονται στην περιφέρεια της και αποτελούν ιδιοκτησία άλλης εφορείας ή για τα οποία άλλη εφορεία έχει έννομα δικαιώματα.

(2)  Η σχολική εφορεία -

(α) αναφορικά με δήμο, απαρτίζεται από έντεκα μέλη εκ των οποίων τα επτά αναδεικνύονται με εκλογές που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί  Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων και τα άλλα τέσσερα ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, ανάμεσα από τα μέλη του, ως εκπρόσωποί του.  Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει τα πιο πάνω μέλη κατ΄αναλογία, αν είναι δυνατό, προς την αριθμητική δύναμη των εκπροσωπουμένων ομάδων στο δημοτικό συμβούλιο·

(β) αναφορικά με κοινότητα, απαρτίζεται από τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, με πρόεδρο τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου·

(γ) αναφορικά με σύμπλεγμα που περιλαμβάνει μέχρι τέσσερις κοινότητες, απαρτίζεται από τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων και από τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο. Πρόεδρος της σχολικής εφορείας είναι ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου στην περιοχή του οποίου λειτουργεί το σχολείο·

(δ) αναφορικά με σύμπλεγμα που περιλαμβάνει περισσότερες από τέσσερις κοινότητες, απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο και τέσσερις από τους προέδρους των κοινοτήτων που απαρτίζουν το σύμπλεγμα, ή εκπροσώπους τους οι οποίοι προέρχονται από τα μέλη των αντίστοιχων κοινοτικών συμβουλίων. Πρόεδρος της σχολικής εφορείας είναι ο Πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο:

Νοείται ότι, οι τέσσερις θέσεις πέραν του Προέδρου και των μελών του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο, κατανέμονται στις κοινότητες του συμπλέγματος με βάση το μεγαλύτερο αριθμό εκλογέων, όπως αυτός καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών:

Νοείται περαιτέρω ότι οι υπόλοιποι πρόεδροι, των κοινοτικών συμβουλίων του συμπλέγματος, δύνανται να μετέχουν ή εκπροσωπούνται από μέλος του κοινοτικού συμβουλίου τους ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της σχολικής εφορείας.

(ε) αναφορικά με σύμπλεγμα που περιλαμβάνει δήμο και κοινότητες και το σχολείο λειτουργεί σε κοινότητα εφαρμόζονται κατ’  αναλογία οι πρόνοιες των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4.

(3) Μέλος σχολικής εφορείας μπορεί να εκλέγεται και άτομο που εργοδοτείται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.