Ειδική διάταξη

21.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου, οι διατάξεις αυτού οι οποίες αφορούν την εκλογή για την ανάδειξη των μελών των σχολικών εφορειών αναστέλλονται μέχρι τη διεξαγωγή των αμέσως επόμενων δημοτικών ή κοινοτικών εκλογών ή μέχρι την οποιαδήποτε προγενέστερη ημερομηνία ήθελε καθοριστεί.

(2)  Για την περίοδο από της ημερομηνίας  έναρξης της ισχύος του περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικού) του 2005 και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει αναφορικά με δήμο ή σύμπλεγμα δήμου και κοινότητας εννέα μέλη της σχολικής εφορείας:

Νοείται ότι για την πλήρωση κενής θέσης σχολικής εφορείας, η οποία διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, διορίζεται νέο μέλος, για το υπόλοιπο της θητείας, από τον Υπουργό:

Νοείται περαιτέρω ότι οι πιο πάνω ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των κοινοτήτων ή συμπλέγματος αναφορικά με τις οποίες για την ίδια περίοδο συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του βασικού νόμου.