Ειδική διάταξη

21.-(1)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου, οι διατάξεις αυτού οι οποίες αφορούν την εκλογή για την ανάδειξη των μελών των σχολικών εφορειών αναστέλλονται μέχρι την 30ή Ιουνίου ή μέχρι την οποιαδήποτε προγενέστερη ημερομηνία ήθελε καθοριστεί.

(2)  Για την περίοδο από της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2004 και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει αναφορικά με το δήμο λη σύμπλεγμα εννέα μέλη της σχολικής εφορείας:

Νοείται ότι για την πλήρωση κενής θέσης σχολικής εφορείας, η οποία διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, διορίζεται νέο μέλος από τον Υπουργό:

Νοείται περαιτέρω ότι οι πιο πάνω ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των κοινοτήτων αναφορικά με τις οποίες για την ίδια περίοδο συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του βασικού νόμου.