Ειδική διάταξη

21.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου, οι διατάξεις αυτού οι οποίες αφορούν την εκλογή για την ανάδειξη των μελών των σχολικών εφορειών αναστέλλονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003 ή μέχρι την οποιαδήποτε προγενέστερη ημερομηνία ήθελε καθοριστεί.

(2) Για την περίοδο από της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με δήμο ή σύμπλεγμα διορίζει εννέα μέλη της σχολικής εφορείας:

Νοείται ότι για την πλήρωση κενής θέσης σχολικής εφορείας, η οποία διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, διορίζεται νέο μέλος από τον Υπουργό:

Νοείται περαιτέρω ότι οι πιο πάνω ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των κοινοτήτων αναφορικά με τις οποίες για την ίδια περίοδο συνεχίζουν να εφαρμόζονται του βασικού νόμου.