Νεοσύστατες σχολικές εφορείες

22.-(1) Οι νεοσύστατες σχολικές εφορείες που καθορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου, οι οποίες συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4, λειτουργούν ως διάδοχες οντότητες των σχολικών εφορειών από τις οποίες αποτελούνται:

Νοείται ότι, οι υφιστάμενες σχολικές εφορείες κατά την ημερομηνία έναρξης της θητείας των νεοσύστατων σχολικών εφορειών παύουν να υφίστανται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και να ασκούν οποιαδήποτε αρμοδιότητα.

(2) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων των εδαφίων (1), (3) και (4) του άρθρου 10, κινητή ή ακίνητη περιουσία που ανήκει στα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και βρίσκεται στην κατοχή υπό συνένωση σχολικής εφορείας, περιέρχεται στην κατοχή, εξουσία και ευθύνη διαχείρισης της οικείας νεοσύστατης σχολικής εφορείας στην οποία η πρώτη εντάσσεται, όπως καθορίζεται στον Πίνακα.

(3) Με την έναρξη της θητείας των νεοσύστατων σχολικών εφορειών, αυτές, ως διάδοχες οντότητες των υπό συνένωση σχολικών εφορειών και ασκώντας όλες τις αρμοδιότητες οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στους εκδιδόμενους δυνάμει αυτού Κανονισμούς, αναλαμβάνουν ή/και συνεχίζουν ή/και ασκούν αρμοδιότητα επί οποιασδήποτε εκκρεμότητας, δικαιώματος, υποχρέωσης, σύμβασης, συμφωνίας, προϋπολογισμού ή/και οποιασδήποτε άλλης πάσης φύσεως υπόθεσης που αφορούσε ή/και ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της υπό συνένωση σχολικής εφορείας.

(4) Οποιαδήποτε εκκρεμούσα δικαστική διαδικασία στην οποία είναι μέρος ή/και διάδικος υπό συνένωση σχολική εφορεία και η οποία προέκυψε πριν από την έναρξη της θητείας των νεοσύστατων σχολικών εφορειών που προβλέπονται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου, λογίζεται ως αφορώσα τη νεοσύστατη σχολική εφορεία της οποίας αποτελεί μέρος, σύμφωνα με τον εν λόγω Πίνακα και η υπό συνένωση σχολική εφορεία καθίσταται αρμόδια για όλες τις σχετικές διαδικασίες:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε υποχρέωση προκύπτει σε σχέση με εκκρεμούσες δικαστικές διαδικασίες, καθίσταται υποχρέωση της νεοσύστατης σχολικής εφορείας της οποίας η υπό συνένωση σχολική εφορεία αποτελεί μέρος, σύμφωνα με τον εν λόγω Πίνακα και αποφάσεις, διατάγματα ή οδηγίες που εκδίδονται στο πλαίσιο τέτοιας δικαστικής διαδικασίας ή σε σχέση με αυτή δεσμεύουν και εκτελούνται από τη νεοσύστατη σχολική εφορεία.