Ειδική διάταξη για την παράταση της θητείας μελών των σχολικών εφορειών

21. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 4, 4Α και 5, η θητεία των εκλελεγμένων και νυν εν ενεργεία μελών των σχολικών εφορειών παρατείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι εκλογές για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το έτος 2024:

Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια της ως άνω παράτασης, η λειτουργία, η λήψη αποφάσεων και η δράση των σχολικών εφορειών λογίζεται ότι διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, θεωρείται έγκυρη ως γενομένη στο πλαίσιο της θητείας τους και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.