Κατοχύρωση προσωπικού σχολικών εφορειών

23.-(1) Οι νεοσύστατες σχολικές εφορείες καθίστανται εργοδότες του πάσης φύσεως προσωπικού που διορίστηκε και υπηρετεί στις υπό συνένωση σχολικές εφορείες κατά την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας τους.

(2) Οι νεοσύστατες σχολικές εφορείες, ει δυνατόν, τοποθετούν το προσωπικό σε θέση της οποίας τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι ανάλογα ή/και αντίστοιχα προς τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης που κατείχε το προσωπικό στην υπό συνένωση σχολική εφορεία.

(3) Η υπηρεσία του προσωπικού στη νεοσύστατη σχολική εφορεία θεωρείται ως συνέχιση της προηγούμενης υπηρεσίας του χωρίς διακοπή από την προηγούμενη υπηρεσία του και η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας στην υπό συνένωση σχολική εφορεία δεν δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς για αυτό, κατά τη διάρκεια της συνέχισης της υπηρεσίας του στη νεοσύστατη σχολική εφορεία.