Κανονισμοί

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς για όλους ή για μερικούς από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ειδικότερα, χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1) οι Κανονισμοί μπορούν να αφορούν-

(α) Τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των σχολικών εφορειών και τον τρόπο της άσκηση τους.

(β) Τον τρόπο λειτουργίας και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στις συνεδριάσεις των σχολικών εφορειών.

(γ) Τις διαδικασίες ανέγερσης, επέκτασης, συντήρησης και βελτίωσης των σχολικών κτιρίων.

(δ) Το προσωπικό των σχολικών εφορειών.

(ε) Οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνεται ότι χρειάζεται ή μπορεί να ρυθμιστεί με κανονισμούς.

(3) Οι κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν την επιβολή χρηματικών ποινών.