Κατάργηση και επιφυλάξεις

18.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου τα άρθρα 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 73 και 74 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου και τα άρθρα 23, 25, 26, 27, 28 και 29 του περί Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, καταργούνται.

(2) Σχολικές εφορείες που συστάθηκαν με βάση τους νόμους που καταργούνται από τον παρόντα Νόμο θεωρείται ότι έχουν συσταθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου.