Σχολικές εφορείες Θρησκευτικών Ομάδων

20.-(1) Ο πρόεδρος και τα μέλη των σχολικών εφορειών των θρησκευτικών ομάδων διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, ο οποίος καταλήγει στην εισήγηση αυτή που έχει τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Υπουργός δεν καταλήγει σε συμφωνημένη εισήγηση διαβιβάζει αυτοτελή τον κατάλογο που υποβάλλουν σε αυτόν οι εκπρόσωποι των Θρησκευτικών Ομάδων, για επιλογή από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Οι σχολικές εφορείες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αποτελούνται από εννέα μέχρι έντεκα μέλη.

(3) Για την πλήρωση κενής θέσης σε σχολική εφορεία, που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (1).

(4) Τηρουμένων των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, η θητεία, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των σχολικών εφορειών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ρυθμίζονται με βάση τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου.