Σχολικές εφορείες Θρησκευτικών Ομάδων

20.-(1) Ο πρόεδρος και τα μέλη των σχολικών εφορειών των θρησκευτικών ομάδων διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, ο οποίος διαβουλεύεται με τους εκπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Οι σχολικές εφορείες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αποτελούνται από εννέα μέχρι έντεκα μέλη.

(3) Για την πλήρωση κενής θέσης σε σχολική εφορεία, που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (1).

(4) Τηρουμένων των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, η θητεία, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των σχολικών εφορειών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ρυθμίζονται με βάση τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου.