Συγκρότηση σε σώμα

6.- (α) Κάθε σχολική εφορεία μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αφότου τα μέλη της εκλεγούν ή/και ορισθούν σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίαση της, μετά από πρόσκληση:

(i) του γηραιότερου μέλους της στις περιπτώσεις σχολικής εφορείας δήμου ή συμπλέγματος δήμου και κοινότητας/των, ή

(ii) του προέδρου της, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, εδάφιο (2),  παράγραφοι (β), (γ), και (δ) του Νόμου αυτού.

(β) Κατά την πρώτη συνεδρία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (α), η σχολική εφορεία καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή μεταξύ των μελών της του προέδρου, αν πρόκειται για σχολική εφορεία δήμου ή συμπλέγματος δήμου και κοινότητας/των˙ σε σχέση με σχολική εφορεία δήμου, κοινότητας ή  συμπλέγματος εκλέγονται επίσης κατά την πρώτη συνεδρία, ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας.

(γ) Το όνομα του προέδρου της σχολικής εφορείας και τα ονόματα του αντιπροέδρου, γραμματέα και ταμία, που εκλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο (β), γνωστοποιούνται στον Υπουργό από τον πρόεδρο της σχολικής εφορείας.