Συγκρότηση σε σώμα

6. Κάθε σχολική εφορεία μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την εκλογή της, συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίαση της με πρόσκληση του γηραιότερου μέλους της, το οποίο και προεδρεύει της συνεδρίας και καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή από τα μέλη της του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία των οποίων τα ονόματα γνωστοποιούνται στον Υπουργό από τον Πρόεδρο.