Συγκρότηση σε σώμα

6.- (α) Κάθε σχολική εφορεία το αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες αφότου τα μέλη της εκλεγούν ή/και ορισθούν σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίαση της, μετά από πρόσκληση:

(i) του γηραιότερου μέλους της στις περιπτώσεις σχολικής εφορείας δήμου ή συμπλέγματος δήμου και κοινότητας/των, ή

(ii) του προέδρου της, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, εδάφιο (2),  παράγραφοι (β), (γ), και (δ) του Νόμου αυτού.

(β) Κατά την πρώτη συνεδρία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (α), η σχολική εφορεία καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή μεταξύ των μελών της του προέδρου, αν πρόκειται για σχολική εφορεία δήμου ή συμπλέγματος δήμου και κοινότητας/των˙ σε σχέση με σχολική εφορεία δήμου, κοινότητας ή  συμπλέγματος εκλέγονται επίσης κατά την πρώτη συνεδρία, ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας:

Νοείται ότι κατά τον καταρτισμό σε σώμα της σχολικής εφορείας, δε δύναται να εκλεγεί στο αξίωμα του προέδρου σχολικής εφορείας δήμου ή συμπλέγματος δήμου και κοινότητας/των, υπήκοος άλλου Κράτους Μέλους που κατοικεί στη Δημοκρατία και ο οποίος με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του Νόμου αυτού, έχει εκλεγεί ή οριστεί ως μέλος σχολικής εφορείας.

(γ) Το όνομα του προέδρου της σχολικής εφορείας και τα ονόματα του αντιπροέδρου, γραμματέα και ταμία, που εκλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο (β), γνωστοποιούνται στον Υπουργό από τον πρόεδρο της σχολικής εφορείας.