Θητεία

5. Η θητεία της σχολικής εφορείας είναι πενταετής και αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται της εκλογής ή του ορισμού της.