Θητεία

5. Η θητεία της σχολικής εφορείας είναι πενταετής.