Σύναψη δανείων

12.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 8, ο Υπουργός μπορεί να εγκρίνει και να συνάπτει εκ μέρους της σχολικής εφορείας δάνεια με τους δανειστικούς επιτρόπους, τράπεζες, συνεργατικά ιδρύματα ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την κάλυψη κτιριακών και άλλων αναγκών των σχολείων που διαχειρίζεται η εφορεία.

(2) Δεν απαιτείται έγκριση στην περίπτωση που το δάνειο δεν υπερβαίνει το ποσό των £7.000 για τις εφορείες που διαχειρίζονται και σχολεία μέσης εκπαίδευσης και το ποσό των £3.000 για τις εφορείες που διαχειρίζονται σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης:

Νοείται ότι το συνολικό ύψος των δανείων για τα οποία δεν απαιτείται έγκριση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των £35.000 στην πρώτη περίπτωση και των £12.000 στη δεύτερη περίπτωση για κάθε σχολικό έτος:

Νοείται περαιτέρω ότι τα πιο πάνω ποσά μπορούν να αναθεωρούνται ανά διετία.