Πλήρωση κενωθείσας θέσης

4Β−(1).  Η ύπαρξη κενής θέσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα των αποφάσεων της Σχολικής Εφορείας.

(2) Τηρουμένης της πιο κάτω επιφύλαξης,  θέση μέλους σχολικής εφορείας που κενούται κατά τη διάρκεια της θητείας του πληρούται από τον πρώτο επιλαχόντα του συνδυασμού στον οποίο ανήκε η κενωθείσα θέση, για το υπόλοιπο της θητείας της σχολικής εφορείας.  Σε περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατη η πλήρωση της κενωθείσας θέσης με επιλαχόντα, υποδεικνύεται, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, άλλο κατάλληλο μέλος του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κενωθείσας θέσης αναδειχθέντος με εκλογές, με βάση τις παραγράφους (α) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 4, μέλους σχολικής εφορείας, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες του συνδυασμού ή οι υπάρχοντες επιλαχόντες του συνδυασμού δεν επιθυμούν να αναλάβουν θέση μέλους σχολικής εφορείας, ο Υπουργός προβαίνει το ταχύτερο δυνατόν στην πλήρωση της κενωθείσας θέσης με διορισμό κατάλληλου προσώπου για το υπόλοιπο της θητείας της σχολικής εφορείας.