Πλήρωση κενής θέσης

7. Σε περίπτωση που θέση σε σχολική εφορεία κενώνεται για οποιοδήποτε λόγο, αυτή πληρούται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου:

Νοείται ότι ο Υπουργός προβαίνει στην πλήρωση κενής θέσης στην περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες.