Αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Σχολείου

7Α. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Υποβάλλει στην οικεία Σχολική Εφορεία εισηγήσεις για τον ετήσιο προϋπολογισμό του σχολείου.

(β) Υποβάλλει εισηγήσεις προς την οικεία Σχολική Εφορεία για τη λήψη μέτρων αναφορικά με την ευημερία και ασφάλεια των μαθητών.

(γ) Υποβάλλει εισηγήσεις προς την οικεία Σχολική Εφορεία για τη λήψη μέτρων αναφορικά με τη συντήρηση του εξοπλισμού του σχολείου.

(δ) Υποβάλλει εισηγήσεις προς την οικεία Σχολική Εφορεία αναφορικά με κάθε θέμα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που ο παρών Νόμος της παρέχει.